REVISION

våra tjänster

Revision- kvalitetssäkring av ditt företag

Revision är en kvalitetssäkring av ditt företags eller din organisations redovisning, förvaltning och årsredovisning.

Detta ger en kvalitetsstämpel som höjer trovärdigheten och förtroendet inför dina kunder, leverantörer, myndigheter, banker och andra som har ett intresse i ditt företag eller din organisation.

Men revisionen ger dig mer än så. Vi får en god insyn i ditt företag och blir en naturlig samtalspartner och bollplank i ekonomiska frågor både till ditt företag och till dig som privatperson.

En revision görs enligt lagstadgade regler (ISA – International Standards on Auditing) och god revisionssed vilket kortfattat innebär att vi granskar bolagets årsredovisning och bokföring samt förvaltning. Av den valde revisorn får bolaget sedan en revisionsberättelse. En revision kan även utföras av annan information enligt ett särskilt definierat uppdrag.

LorkaRevision AB har en av Revisorsnämnden auktoriserad revisor och en av Far licensierad revisor i finansiella företag. Det innebär att LorkaRevision AB har möjlighet att åta sig revisionsuppdrag för alla typer av företag.

För revisionsuppdrag gäller Fars Allmänna villkor för revisionsuppdrag av svenska företag och organisationer. Hämta nedan!

PDF-ICON
Revision- Lorka Revision AB

VI erbjuder tjänster inom revision, rådgivning och redovisning.